Het gebruik van de website toerismedrongen.wordpress.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Deze website is eigendom van Pasar Drongen en wordt door hem beheerd, onafhankelijk van enige instelling of organisatie.

Doel van de website

De website ontdekdrongen.org is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie in brede zin over toerisme en vrijetijd in Drongen en omgeving.

Gebruik van de website

De beheerder besteedt veel aandacht en zorg aan zijn website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de beheerder niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de beheerder inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

De beheerder wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Hyperlinks en verwijzingen

De beheerder kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van websites en informatiebronnen waarnaar via hyperlinks op deze website wordt verwezen. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De beheerder aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Intellectuele eigendomsrechten

Aan alle materialen op deze website, zoals afbeeldingen, foto’s, illustraties en andere grafische materialen zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Het is niet toegestaan om deze te gebruiken voor commerciële doeleinden tenzij de beheerder hiervoor zijn schriftelijke toestemming verleent.