De Keuzemeersen liggen in een bocht van de Leie op grondgebied Baarle-Drongen. Het gaat om graslanden die ’s winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Hierdoor zie je een mooie gradiënt vanaf de Leieoever van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouterflank (Keuzekouter).
Slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors zijn jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. In de winter komen kleine aantallen watervogels voor met daartussen ook watersnip en bokje. De flora heeft als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje.
Het centrale deel van deze meersen die nu grotendeels in eigendom zijn van Natuurpunt, werd in 2007 ingericht als onderdeel van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse Meersen. Dit gebeurde in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer moeten de meersen terug een hogere natuurwaarde krijgen.

Om nog meer van de natuur en het landschap te kunnen genieten, werd een nieuwe wandelroute uitgewerkt en opgenomen in de reeks provinciale wandelroutes van Toerisme Oost-Vlaanderen. De Afsnee-Keuze wandelroute (9 km) bestaat uit twee lussen met als knooppunt de Goedingebrug. Daar vind je een informatiebord over de route.

informatie-logo-in-een-cirkel_318-9441
op de website van de Vlaamse Landmaatschappij
op de website van Natuurpunt


 

Inhuldiging Tweekerkenpad_2010 10 24_02095 keuzemeersen